bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy od 2011 r.


1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Wydział Kontroli Płatników Składek
01.03.2011 – 09.03.2011
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społ., prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Protokół - pozytywnie
2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
04.04.2011 – 05.04.2011
Kontrola szczegółowa zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej.
Protokół - pozytywnie
3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli Oddział Zamiejscowy we Włocławku
01.07.2011 – 15.07.2011
Wykonywanie obowiązków i zadań przez komendanta posterunku oraz strażników, prowadzenie ewidencji ujawnionych wykroczeń i przestępstw, prowadzenie depozytu zatrzymanych przedmiotów służących do połowu ryb, kontrola wewnętrzna rozliczeń pracy pojazdów silnikowych, ewidencjonowanie czasu pracy strażników.
Protokół - pozytywnie
Wystąpienie pokontrolne - pozytywnie
                                                                                   4. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.                                                            22.08.2017 r. - 08.09.2017 r.                                                                                                       Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej państwowej jednostki budzetowej.Wynik kontroli -pozytywnie z nieprawidłowościami.                                                     5. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.                                                               18.10.2017 r.-20.10.2017 r.                                                                                                         Kontrola zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. Wynik kontroli - pozytywny.                                        6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.                                                            30.11.2017 r.- 04.12.2017 r.                                                                                                         Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prawidłowośc i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Wynik kontroli - pozytywny.Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 29.12.2017
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 12.10.2011
Dokument oglądany razy: 8 794